Farmaceutická technológia (1)

Vážení študenti! Do tejto záložky Vám budú postupne poskytované vybrané kapitoly zo skrípt Farmaceutická technológia – návody na laboratórne cvičenia, ktoré budete potrebovať na úspešne absolvovanie laboratórnych cvičení. Upozorňujeme, že je to zatiaľ pracovná verzia a môžu sa teda vyskytnúť chyby alebo nezrovnalosti. Preto prosíme o trpezlivosť a nahlásenie prípadnej chyby alebo nejakého nápadu na zlepšenie – konkrétnemu autorovi danej kapitoly.  Je vhodné mať vytlačenú kapitolu na dané laboratórne cvičenie alebo ju mať k dispozícii v inej forme (tablet, smartfón). 

Upozorňujeme, že na prístup k elektronickým skriptám je potrebné prihlásiť sa pomocou vašej mailovej adresy uniba.sk (v pravo hore).

Prajeme veľa síl a zdravia k štúdiu! 

– Kolektív autorov.

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/05-Mgr/00    

Názov predmetu:

Farmaceutická technológia (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

4 hodiny prednášok / 5 hodín cvičení týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov:    10 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia:    7 a 8 semester (Mgr)

Stupeň štúdia:    1+ 2 stupeň (Mgr)

Podmieňujúce predmety:   - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 70 %.

Hodnotenie A: 95-100%, B: 88-94%, C: 82-87%, D: 76-81%, E: 70-75%.

Výsledky vzdelávania:

 Po absolvovaní predmetu študent získava komplexné poznatky o liekoch ako disperzných a aplikačných systémoch po stránke teoretickej ako aj pri praktickej príprave liekových foriem

Stručná osnova predmetu:

Technológia liekov, galenika, biogalenika

Liek ako aplikačný a disperzný systém

Systematické triedenie liekov a ich foriem

Technologické postupy a zariadenia pre prípravu a výrobu liekov

Farmaceutické pomocné látky – excipienty

Koloidné disperzné systémy, fázové a molekulové koloidy

 Disperzný systém  kvapalina v kvapaline, tuhá látka v kvapaline

 Lieky získané extrakčnými metódami

 Perorálne kvapalné lieky

 Lieky na inhaláciu

 Parenterálne lieky - injekcie, infúzne roztoky - výroba, použitie

 Parenterálne lieky s riadenou distribúciou.

 Očné lieky, nosové lieky,

 Lipozómy a mikroemulzie ako nové nosičové systémy liečiv

Odporúčaná literatúra:

Komárek, P. Technologie léků, . Praha : Galén, 2006. 399 s                                                                 

Chalabala, M. a kol.: Technologie léků. 3. vyd. Praha : Galén, 2001. 408 s.,

Žabka, M. a kol: Moderné lieky vo farmaceutickej technológii. Bratislava: SAP, 1999. 487 s.

Slovenský liekopis 1. (SL 1). Zv. I.  - VII. Bratislava : Herba, 1997- 2004

European Pharmacopoeia 8 th Ed. Strasbourg: EDQM, 2013

Slovenský farmaceutický kódex. (Vestník MZ SR - osobitné vydanie) Bratislava : Obzor, 2015

Vitková Z., Úvod do farmakokinetickej analýzy. Bratislava: STU, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský jazyk

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 681:
A= 30%, B= 21,2%, C=18%, D=14%, E=7% Fx=9,8% 

Vyučujúci:

Prednášky: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc., PharmDr. Kamila Bartoníková, PharmDr. Mária Čuchorová, RNDr. Klára Gardavská, CSc.,  PharmDr. Alexandra Kodadová, PhD., PharmDr. Desana Matušová, PhD., PharmDr. Lenka Starýchová, PharmDr. Miroslava Špaglová, doc. Mária Vitková, CSc., doc. Zuzana Vitková, PhD., PharmDr. Eduard Tichý, PhD.

Praktické cvičenia: PharmDr. Veronika Šimunková, PhD., PhD., PharmDr. Alžbeta Lengyelová, PharmDr. Miroslava Špaglová.

Dátum poslednej zmeny: 14.03.2016

Schválil:  RNDr. Klára Gardavská, CSc.