Farmaceutická technológia (2)

Informačný list predmetu

Organizácia laboratórnych cvičení

Sylabus predmetu

Okruhy otázok na záverečnú skúšku z predmetu Farmaceutická technológia

Okruhy otázok na štátnu záverečnú skúšku z predmetu Farmaceutická technológia

 

Otázky na štátnu skúšku z Farmaceutickej technológie

1.      Systematické triedenie liekov a ich foriem. Latinské názvoslovie liekových foriem. Liek ako disperzný systém, aplikačné cesty liekov.

2.      Farmaceutické pomocné látky – konštitutívne pomocné látky (základy, vehikulá). Voda v technológii liekových foriem. Príprava vody na farmaceutické použitie.

3.      Farmaceutické pomocné látky – stabilizujúce zloženie liekov, upravujúce vnímanie zmyslami, technické pomocné látky.

4.      Pomocné látky stabilizujúce kvapalné disperzné systémy. Tenzidy, povrchová aktivita, chemická štruktúra, klasifikácia a príklady tenzidov. Povrchové a medzipovrchové javy v kvapalných sústavách.

5.      Farmaceutické rozpúšťadlá. Roztoky. Rozpustnosť. Solubilizácia. Solubilizátory. Rýchlosť rozpúšťania tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. Aromatické vody. Aromatické liehy. Sirupy.

6.      Lieky získavané extrakčnými metódami. Fyzikálno-chemické aspekty vylúhovania drog. Extrakčné metódy. Liekové formy pripravené z rastlinných drog - postupy pri príprave, vlastnosti, hodnotenie.

7.      Polyméry vo funkcii farmaceutických pomocných látok. Gély a gélová štruktúra. Mydlá.

8.      Disperzné systémy kvapalina v kvapaline. Excipienty. Liečivé emulzie. Príprava emulzií. Prejavy nestability.

9.      Disperzné systémy tuhej látky v kvapaline. Význam zmáčania tuhých látok. Pomocné látky stabilizujúce disperzné systémy. Nestabilita kinetická a agregátna. Liečivé suspenzie.

10.  Prášky ako východiskový produkt a ako lieková forma. Základné operácie a všeobecné postupy  pri príprave práškov (rozdrobovanie, miešanie, triedenie). Zásypy.

11.  Lieky na inhaláciu. Tlakové balenia aerodisperzií, hnacie plyny. Biogalenické aspekty liekov na inhaláciu.

12.  Očné lieky. Fyzikálne a mikrobiologické aspekty očných instilácií, pomocné látky, príprava,  hodnotenie. Nosové a ušné lieky. Biologická dostupnosť liečiv z očných, nosových a ušných liekov.

13.  Parenterálne lieky. Sterilita, sterilizácia, biočisté priestory. Výroba injekcií. Technológia,  systematika a použitie infúznych roztokov.

14.  Reológia liekov. Viskozita. Štruktúrna viskozita a tokové vlastnosti polotuhých liekových foriem.

15.   Dermálne polotuhé lieky, rozdelenie, definície. Biogalenické aspekty dermálnych polotuhých liekov, prestup liečiva do kože a cez kožu.

16.  Masti, krémy, pasty. Masťové a krémové základy. Výroba dermálnych polotuhých liekov. Systémy roztokové, emulzné, suspenzné.

17.  Rektálne a vaginálne lieky, konštitutívne pomocné látky, biologická dostupnosť liečiv. Príprava a hodnotenie akosti rektálnych a vaginálnych liekov.

18.  Granuláty. Vznik granulátových zŕn a výliskov. Väzbové sily. Granulácia, granulačné metódy.

19.  Tuhé lieky pre orálne a perorálne použitie. Tablety. Hodnotenie kvality.

20.  Obalené tablety. Skúška disolúcie.

21.  Perorálne kapsuly. Tvrdé a mäkké želatínové kapsuly. Želatínové perly.

22.  Lieky s modifikovaným uvoľňovaním  liečiva. Perorálny, miestne a časovo špecifický prívod liečiva.

23.  Liekové mikroformy. Excipienty, príprava. Liekové formy s obsahom mikroforiem.

24.  Terapeutické systémy perorálne, transdermálne, parenterálne, očné, intrauterinné.

25.  Stabilita a stabilizácia liekov.

26.  Farmaceutický obal a obalová technika.

27.  Farmaceutická a biologická dostupnosť (absolútna a relatívna). Farmakokinetické parametre a ich význam pri vývoji lieku. Chemická, biologická a terapeutická ekvivalencia liekov.

28.  Perorálne a dermálne kvapalné liekové formy.

29.  Cielená biodistribúcia liečiv (targeting). Koloidné nosiče liečiv. Lipozómy, mikroemulzie, nanočastice.

30.  Liberácia a absorpcia liečiva vo vzťahu  k liekovej forme.