Rigorózne konania

OKRUHY OTÁZOK pre rigoróznu skúšku z predmetu FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA

1. Technológia liekov. Galenika. Systematické triedenie liekov a ich foriem. Latinské názvoslovie liekových foriem. Liek ako disperzný systém, aplikačné cesty liekov. Biogalenika. Dostupnosť liečiva z lieku. Chemická a terapeutická ekvivalencia liekov.

2. Konštitutívne pomocné látky (základy). Polyméry vo funkcii farmaceutickýchpomocných látok. Antioxidanty, chelatotvorné látky. Konzervanty, mikrobiologická nezávadnosť. Farbivá.

3. Farmaceutické rozpúšťadlá. Voda ako farmaceutické rozpúšťadlo. Vody vysokej čistoty a ich príprava.

4. Roztoky. Rozpustnosť. Solubilizácia. Solubilizátory. Rýchlosť rozpúšťania tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. Kvapaliny na perorálne použitie. Kožné kvapalné lieky. Výroba kvapalných liekov aplikovaných na kožu (disperzie molekulové, hrubé).

5. Výluhy z rastlinných drog a čerstvých rastlín. Homeopatiká, technologické princípy. Aromatické vody. Aromatické liehy. Sirupy.

6. Koloidné systémy. Fázové a molekulové koloidy. Koloidná fáza tenzidov, micelárne roztoky, asociačné koloidy. Elektrokinetické javy a koagulácia koloidov. Viskozita, štruktúrna viskozita. Reológia liekov. Gély, gélová štruktúra.

7. Povrchové a medzipovrchové javy v kvapalných sústavách. Tenzidy, povrchová aktivita, chemická štruktúra, klasifikácia tenzidov, príklady účinných tenzidov. Hydrofilno-lipofilná rovnováha tenzidov. Mydlá a prípravky obsahujúce mydlo.

8. Disperzné systémy kvapaliny v kvapaline, stabilizátory kvapalných hrubodisperzných systémov. Liečivé emulzie.

9. Disperzné systémy tuhej látky v kvapaline. Význam zmáčania tuhých látok. Sedimentácia. Pomocné látky stabilizujúce disperzné systémy tuhých látok v kvapalinách, nestabilita kinetická a agregátna. Liečivé suspenzie.

10. Topické polotuhé lieky. Základy mastí, krémov, gélov, pást. Výroba polotuhých topických liekov (systémy roztokové, emulzné, suspenzné). Masti. Krémy. Pasty. Príklady liekopisných mastí, krémov, pást. Biogalenické aspekty topických liekov.

11. Formulácia a výroba liekov s ťažko rozpustnými liečivami. Tuhé roztoky. Polymorfia tuhých látok, vzťah k biologickej dostupnosti. Rozdeľovanie kvapalných heterogénnych disperzií. Filtrácia.

12. Prášky ako východzia látka, ako lieková forma. Rozdrobňovanie a triedenie tuhých látok, sušenie, lyofilizácia. Prorálne prášky. Topické prášky.

13. Granuláty. Vznik granulátových zŕn a výliskov. Väzbové sily. Granulácia, granulačné metódy, granulácia v pseudofluidnej vrstve.

14. Perorálne tablety. Pomocné látky v tabletách, funkčné členenie, príklady. Kombinované perorálne tablety. Biogalenické aspekty perorálnych liekov.

15.Obduktety. Pomocné látky na obaľovanie jadier. Skúšky rozpadu a disolúcie tuhých dávkovaných liekov.

16. Retardety. Retardety, matricové a zásobníkové systémy. Pomocné látky na riadené (modifikované) uvoľňovanie liečiv z perorálnych liekov. Lieky s časovo a miestne špecifickým uvoľňovaním liečiva. Biogalenické a technologické aspekty retardiet.

17. Liekové mikroformy. Mikrokapsuly. Pelety. Mikrodražé. Fázová seperácia vo výrobe Mikrokapsúl. Jednoduché a násobné liekové formy.

18. Perorálne želatínové kapsuly. Tvrdé želatínové kapsuly. Mäkké želatínové kapsuly. Želatínové perly.

19. Lieky aplikované do pľúc. Biogalenické aspekty pľúcnej aplikácie. Lieky na inhaláciu. Lieky v tlakových obaloch. Liečivé aerodisperzie a peny.

20. Instilácie. Očné lieky. Vlastnosti očných liekov. Biogalenické aspekty očnej aplikácie. Koligatívne vlastnosti roztokov. Izotónia. Nosové lieky. Ušné lieky. Biologická dostupnosť liečiv z nosových a ušných instilácií.

21. Parenterálne lieky. Definícia parenterálnych liekov. Miesta parenterálnej aplikácie. Vlastnosti parenterálií: priezračnosť, pH, osmotický a onkotický tlak, sterilita, bezpyrogénnosť, pyrogény, dôkazy neprítomnosti. Riadená dostupnosť liečiva pri parenterálnej aplikácii, depotné parenterálne lieky. Akostné ukazovatele parenterálií.

22. Výrobný cyklus injekcií, hodnotenie akosti injekcií. Použitie intravenóznych infúzií: náhrada vody, iónov, plazmaexpandéry, umelá výživa. Identifikácia a označovanie parenterálií.

23. Sterilný. Sterilizovaný. Sterilizácia, aseptický postup, dezinfekcia. Sterilizácia teplom. Studené metódy sterilizácie. Bakteriálna filtrácia.

24. Rektálne lieky. Základy čapíkov. Formulácia čapíkov. Biogalenické aspekty rektálnych liekov. Vaginálne lieky. Tyčinky.

25. Terapeutické systémy. Transdermálne náplasti. Perorálne terapeutické systémy. Terapeutické systémy orálne, očné a maternicové. Terapeutické systémy infúzne a implantačné.

26. Cielený prívod a biodistribúcia liečiva. Lipozómy. Mikročastice. Lipoproteínové nosiče. Polymérové nosiče s determinantami.

27. Stabilita liekov. Inkompatibilita. Stabilizácia liekov. Ochrana pred hydroplýzou a oxidáciou. Mikrobiologická stálosť liekov.

28. Uvoľňovanie liečiv z liekov. Kinetika uvoľňovania liečiva z lieku. Disolučný test. Absorpcia liečiv vo vzťahu k liekovej forme a miestu aplikácie lieku. Disociácia Liečiv a ich absorpcia. Základné parametre biologickej dostupnosti.

29. Farmaceutický obal, funkcie farmaceutického obalu: ochranná, ekonomická, komunikačná. Obalové materiály.

30 .Farmaceutická akosť, zásady správnej výrobnej praxe. Biočisté priestory. Validácia a revalidácia výrobných postupov a kontrolných metód.