Granty KEGA

KEGA 022UK-4/2015: Špecializovaný edukačný program "Pokročilé metódy kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou vo farmácii a biomedicíne" pre magisterské a doktorandské štúdium: príprava učebnice, prednášok a metodických listov

Nosnú štruktúru projektu tvorí učebnica, ktorá sumarizuje  aktuálne publikované poznatky v troch spolu súvisiacich oblastiach:

(i) v pokročilých metódach kvapalinovej chromatografie s dôrazom na on-line techniky predúpravy vzorky a dvojdimenzionálnu  kvapalinovú
chromatografiu,

(ii) hmotnostnej spektrometrii ako detekčnej technike  a

(iii) v metódach na báze ich vzájomných kombinácií. Takéto metódy poskytujú spoľahlivú, vysokocitlivú a selektívnu analýzu biologicky aktívnych látok, kľúčovú pre monitoring komplexných zmesí biologického, farmaceutického a rastlinného charakteru. Základné teoretické východiská spojené s najnovšími inovatívnymi technikami, ktoré budú implementované do učebnice, sú vzhľadom na ich analytický význam potrebné a urgentne žiadané v oblasti vzdelávania pre
nadstavbové moduly magisterského a doktorandského štúdia s farmaceutickým a biomedicínskym zameraním.