Anglický jazyk

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka nadväzuje na jazykové vzdelávanie na stredných školách a je zameraná na farmaceutickú terminológiu, pripravuje študentov na zvládnutie komunikačných situácií počas štúdia a v ich budúcom povolaní.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Výučba anglického jazyka v bakalárskom študijnom programe sa realizuje  v troch semestroch ako povinný predmet:

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

V slovenskom aj v anglickom magisterskom študijnom programe sa anglický jazyk vyučuje ako povinne voliteľný predmet v rozsahu piatich semestrov. Ide o úzko špecializované odborné semináre, ktoré svojím tematickým obsahom sledujú obsahovú náplň odborných predmetov. Preto sa dôrazne odporúča absolvovať semináre postupne v 2. – 6. semestri štúdia.

Predmety vyučované v rámci vyučovania anglického jazyka na KJ FaF:

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4)

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5)

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

V rámci doktorandského štúdia katedra jazykov zabezpečuje  prijímaciu skúšku z anglického jazyka, individuálne alebo skupinové konzultácie ako prípravu na skúšku, ktorá je súčasťou doktorandského študijného programu.

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK sa uskutočňuje kreditovým spôsobom podľa individuálneho študijného plánu študenta, ktorý zostavuje školiteľ. Podľa tohto študijného plánu je študent doktorandského štúdia povinný v priebehu prvého ročníka absolvovať skúšku z anglického jazyka pre akademické účely. Na termíne skúšky sa dohodne študent individuálne so skúšajúcim, pričom približný termín, v ktorom má doktorand absolvovať skúšku, je uvedený v individuálnom pláne študenta doktorandského štúdi

Príprava na skúšku prebieha formou individuálnych alebo skupinových konzultácií, väčšinou v piatok v čase od 10.30 - 12.00 hod., ak sa študent/i nedohodnú s vyučujúcim inak. O termíne konzultácií sú študenti informovaní e-mailom . Tematickým základom pre prípravu na skúšku sú študijné materiály, ktoré používame pri dennom magisterskom štúdiu, pričom sa zameriavame na diskusiu k danej téme a jej rozšírenie o ďalšie poznatky, ktoré študenti nadobudli v priebehu ďalšieho štúdia, alebo ktoré si cielene pripravia k danej téme. Veľkú pozornosť na tomto stupni štúdia venujeme odbornému prekladu s dôrazom na najčastejšie sa vyskytujúce gramatické špecifiká anglického odborného textu.

Samotná skúška pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej.

Písomná časť obsahuje:
a) test zameraný na gramatiku a stavbu jazyka ( správne použitie anglických gramatických časov - correct use of English tenses, transformáciu viet - sentence transformation, tvorbu slovných druhov - word building, opravu chýb v danom texte - mistake correction, etc.). b) preklad odborného, resp. populárno-vedeckého textu zo slovenčiny do anglického jazyka, pričom pri výbere textu sa prihliada na odborné zameranie doktorandského štúdia.

Ústna časť - Rozhovor/ Interview:
vychádza z témy dizertačnej práce doktoranda, pričom skúšajúci sa(okrem iného) pýta napr. na súčasný stav poznatkov k danej téme, možnosti riešenia danej problematiky, možnosti spolupráce s inými pracoviskami, metodický prístup k danej téme, stav rozpracovanosti, vlastný prínos k danej problematike, aktuálnosť zvolenej témy, prínos pre ďalší rozvoj vedy, sledovaný cieľ a ďalšie.

Hodnotenie:

skúška sa hodnotí slovom absolvoval /neabsolvoval , na rozdiel od minulosti, kedy sa používala
klasifikačná stupnica 1 - výborne, 2 - veľmi dobre, 3 - dobre, 4 - neprospel, ktorá sa ešte stále vyskytuje na protokole o skúške.
Kreditová dotácia za úspešne absolvovanú skúšku je 10 kreditov.


Sylabus predmetu : Angičtina pre študentov doktorandského štúdia