Nemecký jazyk

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka nadväzuje na jazykové vzdelávanie na stredných školách a je zameraná na farmaceutickú terminológiu, pripravuje študentov na zvládnutie komunikačných situácií počas štúdia a v ich budúcom povolaní.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

V slovenskom aj v anglickom magisterskom študijnom programe sa nemecký jazyk vyučuje ako výberový predmet v rozsahu piatich semestrov. Ide o úzko špecializované odborné semináre, ktoré svojím tematickým obsahom sledujú obsahovú náplň odborných predmetov. Preto sa dôrazne odporúča absolvovať semináre postupne v 2. – 7. semestri štúdia.

Predmety vyučované v rámci vyučovania anglického jazyka na KJ FaF:

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1)

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2)

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3)

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5)

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandi v dennej aj externej forme štúdia sú povinní absolvovať skúšku (a v prípade potreby aj semináre) z cudzieho jazyka a predmetom tejto skúšky musí byť odborná terminológia v anglickom jazyku. Kredity za absolvovanie skúšky získajú v kategórii Skúška z cudzieho jazyka. Doktorandi však majú možnosť absolvovať aj semináre a skúšku z nemeckého jazyka a získať za túto aktivitu kredity, ktoré im budú udelené v rámci kategórie: Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov. Pre bližšie informácie je potrebné sa obrátiť na Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov Farmaceutickej fakulty UK.