PODMIENKY ÚČASTI NA MOBILITE

Študent musí byť v akademickom roku, kedy sa zúčastní akademickej mobility riadne zapísaný na štúdium, tzn. že musí splniť podmienky na postup do ďalšieho roku štúdia.