TLAČIVÁ

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K UZNANIU PREDMETU / PREDMETOV Z AKADEMICKEJ MOBILITY

 

 

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE INDIVIDUÁLNEHO HARMONOGRAMU ŠTÚDIA

Žiadosť o schválenie individuálneho harmonogramu štúdia:

  • Podáva študent na schválenie dekanovi FaF UK cez podateľňu alebo priamo na Študijnom oddelení.
  • Týka sa toho akademického roka (jeho časti), v ktorom študent absolvuje akademickú mobilitu (Erasmus+ štúdium).
  • Obsahuje názov predmetu / zoznam predmetov, pre ktoré študent žiada úľavu z fakultného harmonogramu štúdia pre daný akademický rok (jeho časť).
  • Súčasťou dokumentu je vyjadrenie garanta (zodpovedného pedagóga) k individuálnemu plánu absolvovania daného predmetu (viď nižšie), ktoré tvorí prílohu / prílohy (ak je predmetov viac) k predmetnej Žiadosti.
  • Žiadosť je potrebné predložiť na schválenie tak, aby si študent vedel daný predmet / predmety zapísať do svojho ZL počas elektronického zápisu, avšak najneskôr počas prvých dvoch týždňov výučbovej časti toho semestra, ktorého sa absolvovanie predmetu týka (podľa harmonogramu akademického roka na FaF UK !).
  • ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE INDIVIDUÁLNEHO HARMONOGRAMU ŠTÚDIA v akademickom roku 2023/2024 - verzia na vyplnenie študentom

Text žiadosti je potrebné upraviť podľa toho, či študent žiada o súhlas s individuálnym plánom absolvovania iba pre jeden predmet alebo pre viaceré predmety (podľa toho treba v texte prispôsobiť aj počet príloh ).  

 

 

VYJADRENIE GARANTA (ZODPOVEDNÉHO PEDAGÓGA) K INDIVIDUÁLNEMU PLÁNU ABSOLVOVANIA PREDMETU V PRÍSLUŠNOM AKADEMICKOM ROKU

  • Dokument slúži ako príloha k Žiadosti o schválenie individuálneho harmonogramu štúdia pre akademický rok (časť akademického roka), v ktorom študent absolvuje akademickú mobilitu (Erasmus+ štúdium).
  • Vyjadrenie garanta (zodpovedného pedagóga) sa týka jedného konkrétneho predmetu (Príloha 1 k vyššie uvedenej Žiadosti).
  • V prípade, ak študent žiada o úľavu z fakultného harmonogramu štúdia pre viacero predmetov, vyjadrenie garanta (zodpovedného pedagóga) sa prikladá ku každému z týchto predmetov zvlášť (ako Prílohy 1, 2 atď. k danej Žiadosti).