Externé informačné zdroje

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu NISPEZ.

Licencované zdroje Farmaceutickej fakulty UK:

 

Na adrese kniznicavili.uniba.sk môžete požiadať o aktiváciu vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba je určená výhradne pre akademickú obec UK).

Pri využívaní elektronických zdrojov sa zaväzujete, že budete rešpektovať podmienky použitia týchto zdrojov. Jedná sa hlavne o nasledujúce pravidlá:

  • Získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu užívateľa.
  • Nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronického zdroja alebo jeho podstatnej časti, hlavne kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
  • Získané dáta nie je možné ďalej kopírovať, rozmnožovať, distribuovať alebo inak reprodukovať ani sprístupňovať tretím osobám.

Voľne dostupné databázy a Open Access informačné zdroje