Publikačná činnosť zamestnancov FaF UK

Evidencia publikačnej činnosti

- Databáza evidencie publikačnej činnosti (EPC) zamenstnancov UK

- Oddelenie evidencie publikačnej činnosti:

        Zuzana Hlavenková hlavenkova7uniba.sk

        Eva Violová violova1uniba.sk

        tel.: 02-50117156

- Publikačná činnosť sa eviduje iba  zamestnancom FaF UK, ktorí majú 100% pracovný úväzok a doktorandom dennej formy štúdia (externým doktorandom len pre potreby obhajoby dizertačnej práce).

V zmysle Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice rektora UK v Bratislavej o evidencii publikačnej činnosti sa publikačná činnosť eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený týždenný pracovný čas a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia (ustanovený týždenný pracovný čas = 100 % pracovný úväzok v zmysle Zákonníka práce).

- Autor je povinný  priebežne odovzdávať  do ÚK na zaevidovanie kópie svojich publikácií (separáty).

- Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti  a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.

- Knižnica si overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. V prípade nesúladu  kategórie s formálnymi požiadavkami dokumentu, navrhne autorovi zmenu kategórie a po vzájomnej dohode knižnica spracuje záznam.

- Pokyny k odovzdávaniu separátov publikačnej činnosti do Ústrednej knižnice FaF UK

- Autorský hárok (AH, 1AH) - merná jednotka rozsahu autorovho rukopisu, obsahujúca 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60 úderov na strane (započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné a rozdeľovacie znamienka, i medzislovné medzery), jedna normalizovaná strana má 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov, 1 AH má 20 strán x 1800 = 36 000 znakov

Dokumenty, podľa ktorých sa postupuje pri spracovaní publikačnej činnosti:

Vyhláška č. 456/2012 Z.z. (+redakčná oprava) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špostu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18.12.2012).

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Nadobudol platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013

• Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
• Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
• Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ) verejných vysokých škôl - dostupný na web stránke: www.crepc.sk

Prehľad povinných údajov CREPČ v kategóriách EPC pre publikácie s rokom vydania od 2013 
Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
- Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie