Publikačná činnosť zamestnancov FaF UK

Evidencia publikačnej činnosti

- Databáza evidencie publikačnej činnosti (EPC) zamestnancov UK (sys. Virtua-EviPub ukončený v apríli 2024)

- Nový systém evidencie publikačnej činnosti UK - PETRA (Publication-EvaluaTion-Research-Agenda) - synchronizácia s CREPČ2 od marca 2024

- Oddelenie evidencie publikačnej činnosti:

        Mgr. Zuzana Hlavenková hlavenkova7uniba.sk
       
        Mgr. Karolína Belošičová belosicova3uniba.sk

        tel.: 02/50117156
               02/90 16 9 156

Dokumenty, podľa ktorých sa postupuje pri spracovaní publikačnej činnosti:

          Vyhláška č. 397/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti  ::  Evidencia od r. 2022 - ide o novú vyhlášku podľa ktorej sa kategorizuje publ. činnosť od r. 2022
Prílohy: Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti - STARÉ - platné do 31.1.2022
               Príloha č. 2 - Kategórie ohlasov - platné do 31.1.2022
               Príloha č. 3 - Charakteristika vybraných pojmov


  Aktualizovaný dodatok k smernici o edičnej činnosti o podmienkach získania finančného príspevku na publikované práce s účinnosťou od 10.04.2024.


 Vnútorný predpis č. 39/2023
       Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.
       Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2019.
       Predpis je platný a účinný od 12.12.2023.


Postup pri žiadosti o výstup/zoznam publikačnej činnosti k habilitačnému a inauguračnému konaniu.


- Publikačná činnosť sa eviduje iba  zamestnancom FaF UK, ktorí majú 100% pracovný úväzok a doktorandom dennej formy štúdia (externým doktorandom len pre potreby obhajoby dizertačnej práce).

V zmysle Vnútorného predpisu č. 39/2023 Smernice rektora UK v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti sa publikačná činnosť eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený týždenný pracovný čas a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia (ustanovený týždenný pracovný čas = 100 % pracovný úväzok v zmysle Zákonníka práce).

- Autor je povinný  priebežne odovzdávať  do ÚK na zaevidovanie kópie svojich publikácií (separáty).

- Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti  a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.

- Knižnica si overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. V prípade nesúladu  kategórie s formálnymi požiadavkami dokumentu, navrhne autorovi zmenu kategórie a po vzájomnej dohode knižnica spracuje záznam.

- pripravujeme: Pokyny k odovzdávaniu separátov publikačnej činnosti do Ústrednej knižnice FaF UK

- Zoznamy publikačnej činnosti (výstupy) ÚK FaF nevypracováva, ale žiada Akademickú knižnicu UK („rektorát“) - pre potreby kvalifikačného postupu, konkurzného konania, grantových agentúr, preto je potrebné si dopredu skontrolovať svoju publikačnú činnosť (vrátane ohlasov), aby sa predišlo viacnásobnému žiadaniu výstupov. Pri žiadaní treba vždy zdôvodniť účel, na ktorý sa žiada oficiálny zoznam publikačnej činnosti. Pre akékoľvek iné potreby si môže každý zamestnanec urobiť vlastný prehľad priamo z databázy publikačnej činnosti.

- Autorský hárok (AH, 1AH) - merná jednotka rozsahu autorovho rukopisu, obsahujúca 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60 úderov na strane (započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné a rozdeľovacie znamienka, i medzislovné medzery), jedna normalizovaná strana má 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov, 1 AH má 20 strán x 1800 = 36 000 znakov


Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ) verejných vysokých škôl - dostupný na web stránke: www.crepc.sk

Prehľad povinných údajov CREPČ v kategóriách EPC pre publikácie s rokom vydania od 2013 
Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
- Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie