Informačné vzdelávanie, webináre

  • Writefull - automatická korektúra odborných textov v angličtine

Záznam praktického webinára k nástrojom Writefull v slovenčine
(V popise pod videom nájdete obsah s odskokmi priamo k jednotlivým nástrojom a funkciám vo Writefull.)
Nástroj Writefull bol špeciálne navrhnutý na korektúru odborných textov v angličtine. Od iných nástrojov sa líši najmä tým, že používa jazykové modely založené na umelej inteligencii (AI), a priebežne sa „učí“ z textov miliónov publikovaných odborných článkov. Writefull koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku, aj na úrovni fráz a viet.
Vojtech Karen z AiP prakticky predvedie, ako používať jednotlivé nástroje:
Writefull for Word – doplnok pre Microsoft Word, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
Writefull for Overleaf – doplnok pre LaTeX editor Overleaf, kde môžete text priebežne kontrolovať počas písania
Writefull Revise – slúži na korektúru už pripraveného textu
Writefull Cite – umožňuje identifikovať časti textu, ku ktorým by mali byť doplnené chýbajúce odkazy na literatúru
Dozviete sa aj o nástrojoch Academizer, GPT Detector a funkcii, ktorá umožňuje vybrať si preferovanú angličtinu – britskú alebo americkú – v režime Full Edit.

  • Praktické webináre k AccessPharmacy

Záznam webinára v slovenskom jazyku
- Okrem kníh sú súčasťou multimédiá, prípadové štúdie, kvízy a ďalšie materiály
- Osobný účet umožňuje vzdialený prístup, ukladať si materiály, ku ktorým sa chcete vrátiť, a využívať interaktívne nástroje, ako sú prípadové štúdie a kvízy na overenie znalostí
- AccessPharmacy je dostupná vo webovom prehliadači aj cez aplikáciu pre iOS a Android

Záznam webinára v anglickom jazyku
Program:
- Leading pharmacy textbooks
- Cases
- Study questions
- Drug flashcards
- Integrated drug database
- Extensive multimedia library
- Creating an Access profile
- Customizable patient information
- Instructor resources
- And more!

Ladislav Svršek z AiB prakticky predviedol:
- Prečo a ako si vytvoriť osobný účet My Knovel
- Ako používať interaktívne tabuľky, grafy, rovnice a nástroj na vytváranie vlastných rovníc
- Ako vyhľadávať materiály podľa ich fyzikálno-chemických vlastností a čisté zlúčeniny
- Ako používať kalkulačky termodynamických vlastností pary a vody

Prezentujúci: S. Hudecová
Zverejnite svoje poznatky a zostaňte v spojení so svetom vedy. Vytvorte a spravujte svoj profil výskumníka, cielene budujte a prezentujte vlastné výskumné aktivity, publikácie, ocenenia, recenznú a redakčnú činnosť, nadväzujte nové prospešné kontakty. Získate prehľad o odozve na vlastnú prácu v kontexte medzinárodného spoločenstva výskumníkov. Zosúlaďte tieto aktivity s novými možnosťami v prístupe k elektronickým profilom výskumníkov.
Premyslené budovanie vlastného profilu v súlade s aktuálnymi požiadavkami na hodnotenie úspešného výskumníka prispieva ku komplexnému budovaniu kariéry každého vedca.

  • SciFlow Authoring Platform - nový nástroj, ktorý umožňuje pohodlné písanie odborných článkov alebo správne písanie a formátovanie kvalifikačných prác podľa požiadaviek školy, podporuje spoluprácu, automatizovane formátuje a integruje citačný nástroj. V prípade záujmu sa obráťte na knižnicu.
  • Ak ste sa nestihli zúčastniť webinárov na tému Ako písať a štruktúrovať vedecké články na publikovanie, pozrite si záznam seminára.