Zápisy

Informácie k povinným a povinne voliteľným predmetom sú v sekcii štúdium klik tu, informácie k predmetom vyučovaných Katedrou jazykov a Katedrou telesnej výchovy sú uvedené nižšie.

Základné informácie o službách knižnice, podrobnejšie informácie sú na nasledujúcom odkaze.

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra telesnej výchovy a športu

Akademický rok 2020/2021

Študijný odbor „Farmácia“ a študijný odbor „Zdravotnícke potreby“

Základným cieľom vysokoškolskej telesnej výchovy nie je výkon a meranie zdatnosti, ale motivácia a záujem o udržanie zdravej funkcie organizmu. Cieľom je akceptácia aktívneho životného štýlu vysokoškolských študentov a ich zvýšená účasť na školou organizovaných pohybových aktivitách aj v ďalších ročníkoch štúdia.

Všetky informácie o výučbe predmetu sú na:  Webovej stránke KTVŠ FaF UK

                                                                         Microsoft Teams (Tím: telesná výchova)

                                                                         Facebook (profil: Ktvš Fafuk)

 

Zápis predmetov v AIS:

- V postupnosti : TV1 – TV2 – TV3 – TV4 – TV5 – „Pohyb a zdravie“

 

Požiadavky ktoré je potrebné splniť na pridelenie kreditu z predmetu:

- aktívna účasť na hodinách

- absolvovanie Testov pohybovej výkonnosti

 

·         Študenti, ktorí si zvolia TVv ZS 2020 musia absolvovať v prvom výučbovom týždni „Vstupné testy pohybovej výkonnosti“ ktoré sú zostavené zo základných motorických testov s ktorými ste sa stretli na základných a stredných školách a sú vstupnou informáciou o vašej aktuálnej telesnej zdatnosti. Všetky informácie o spôsobe prihlasovania a priebehu testovania sú podrobne rozpísané na hore uvedených profiloch (web, facebook, Microsoft Teams). Testy budú prebiehať v prvom výučbovom týždni a ich absolvovaním máte splnenú prvú účasť na hodine telesnej výchovy v ten týždeň.

·         Bulletin KTVŠ: bol poslaný všetkým študentom 1. ročníka a je pomocníkom pre ľahšiu orientáciu. POZORNE SI HO PREČÍTAJTE !

·         Akýkoľvek problém (s prihlásením na konkrétnu hodinu v AIS, zdravotný problém ....) riešte obratom s vedúcou KTVŠ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD. prostredníctvom fakultného mailu (tibenska@fpharm.uniba.sk) alebo cez Microsoft Teams.

·         Zaradenie do zdravotnej skupiny „4b“ je uznávané iba študentom študijného odboru „Zdravotnícke pomôcky“ a to na základe „Návrhu na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“ potvrdeného príslušným lekárom, najneskôr v priebehu prvého výučbového týždňa (elektronicky na adresu: tibenskafpharm.uniba.sk).

Na začiatku semestra si volíte JEDNU Pohybovú aktivitu (viď bulletin, AIS) a tú navštevujete celý semester. Každý semester si môžete zvoliť inú pohybovú aktivitu.

Katedra jazykov – výučba cudzích jazykov a medzinárodná skúška Unicert

Katedra jazykov – výučba cudzích jazykov a medzinárodná skúška Unicert

 

Na katedre jazykov poskytujeme v ZS výučbu latinského jazyka v predmete latinská medicínska terminológia (3 kredity). V LS poskytujeme výučbu latinského jazyka v predmete latinská farmaceutická terminológia, ktorý je povinne voliteľný (2 kredity).

Výučba anglického jazyka  sa realizuje pomocou povinne voliteľného predmetu odborná jazyková príprava z anglického jazyka 1-2 (2 kredity) a výberového predmetu odborná jazyková príprava z anglického jazyka 3-4 (1 kredit).  Tieto kurzy angličtiny 1-4 by bolo dobré absolvovať postupne od LS 1.ročníka po ZS 3. ročníka. Nejde o prerekvizity, takže môžete napríklad vynechať jeden kurz a nastúpiť do ďalšieho, prípadne si ten vynechaný dorobiť hocikedy, kedy sa daný kurz otvára.  Požadovaný vedomostný stupeň je B2 – stredne pokročilý. Na katedre jazykov sa usilujeme prekvalifikovať odborné jazykové prípravy z anglického jazyka 3-4 z výberových na povinne voliteľné. Po schválení vedením fakulty sa tak môže stať už budúci akademický rok.

Výučba nemeckého jazyka  sa realizuje pomocou výberového predmetu odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 1-4 (1 kredit). Tento kurz treba tiež absolvovať postupne od LS 1. ročníka po ZS 3. ročníka, hoci nie je to také nevyhnutné ako pri angličtine. Takisto nejde o prerekvizity, takže môžete napríklad vynechať jeden kurz a nastúpiť do ďalšieho, prípadne si ten vynechaný dorobiť hocikedy, kedy sa daný kurz otvára.  Požadovaný vedomostný stupeň je mierne až stredne pokročilý.

Na katedre jazykov ešte vyučujeme aj dva výberové predmety odborná jazyková príprava z anglického jazyka 5 a odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 5 (1 kredit). Tento piaty kurz z anglického aj nemeckého je podmienkou k tomu, aby sa študenti mohli prihlásiť na medzinárodnú skúšku UNIcert® na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, a získať tak certifikát v dvoch jazykových programoch: angličtina pre farmaceutov aj nemčina pre farmaceutov. FaF UK totiž získala akreditáciu jazykového odborného vzdelávania v rámci medzinárodného programu UNIcert®, ktorú jej udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe.

UNIcert® je jediný medzinárodný vzdelávací certifikačný program v strednej Európe. Certifikát je uznávaný zahraničnými inštitúciami, partnermi a univerzitnými pracoviskami, ako aj zamestnávateľmi ako doklad o jazykovej znalosti odborného jazyka. Môže slúžiť aj ako doklad ovládania jazyka pre študentskú mobilitu.

Ak sa študent rozhodne prihlásiť sa na skúšku Unicert, tak musí splniť nasledujúce podmienky:

1. Absolvovať všetkých 5 kurzov odbornej jazykovej prípravy.

2. Prihlásiť sa na skúšku (súčasťou skúšky je písomný test, ktorý pozostáva z odbornej slovnej

    zásoby, gramatiky, čítania s porozumením a písomného prejavu – sumár, abstrakt alebo iný

    písomný útvar ... úroveň B2) .... toto sa učí v piatom kurze. Ústna skúška pozostáva z 15

    minútovej interakcie, dialógu o téme prezentácie. Prezentáciu v populárno-vedeckom štýle

    si môže študent vybrať a dopredu si ju pripraviť).