Grantové projekty 2021

Typ projektu: VEGA Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu, číslo projektu:1/0394/18, Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Typ projektu: VEGA Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene, číslo projektu: 2/0429/21, Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Typ projektu: KEGA Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie účebných textov, číslo projektu: 064UK-4/2018, Zodpovedný riešitel: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Typ projektu: Grant vládneho splnomocnenca, Úrad vlády pre spoluprácu s SÚJV Dubna,                           Ruská federácia, Research of Biological Action of heavy Charged Particles with Different Energy - Biological responses to low dose radiation, číslo projektu: č. 04-9-1077-2015/23, Zodpovedný riešitel: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prof. E.A. Krasavin, DrSc.

 Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave, Štúdium epigenetických modifikácii ovplyvňujúcich tvorbu sekundárnych metabolitov v maku siatom v podmienkach abiotického stresu, číslo projektu: UK/242/2021, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ema Balažová

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Aminogénny potenciál izolátov rodu Lactobacillus číslo projektu: FaF UK/33/2021, Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Laktobacily ako potenciálna profylaxia, resp. terapia intestinálnej mukozitídy indukovanej 5-fluorouracilom v in vitro modeli Caco-2 buniek, číslo projektu: FaF UK/21/2021, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Hlubinová

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vplyv bakteriálnych kmeňov laktobacilov L.reuteri E, L. plantarum KG4 L. reuteri ATCC 55730 na zápalové parametre a lipidový metabolizmus v HepG2číslo projektu: FaF UK/8/2021,  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková

Typ projektu: Grant farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ovplyvnenie génovej expresie štrukturálnych a funkčných komponentov HDL v zápalovom modeli potkaních hepatocytov pomocou extraktu zeleného čaju číslo projektu: FaF UK/10/2021, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Vyletelová