Grantové projekty

Aktuálne riešené grantové úlohy

 

Číslo grantuNázov grantuZodpovedný riešiteľTrvanie grantu
VEGA 1/0429/21Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečeneIng. Ľudmila Pašková, PhD.2021-2024

VEGA 1/0101/23

Epigenetické modifikácie a bunková signalizácia v kontexte sekundárneho metabolizmu liečivých rastlín

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.2023-2026

 

Ukončené grantové úlohy

 

Číslo grantuNázov grantuZodpovedný riešiteľTrvanie grantu
VEGA 1/0394/18Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2018-2021
KEGA 064UK-4/2018Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textovdoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.2018-2020
APVV 0484-12

Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny 38

Mgr. Ivana Holková, PhD. (za FaF UK)2013-2017
VEGA 1/0392/14Fosfolipáza A2 - opomenutý enzým signálnych dráh rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2014-2017
VEGA 1/0089/10

Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií

doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

2010-2011

VEGA 1/4290/07Účinok mikroorganizmov a ich zložiek na imunitné mechanizmy cicavčích organizmovdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.2007-2009
VEGA 1/4294/07

Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách

doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.2006-2008
KEGA 055UK-4/2011

Príprava učebnice mikrobiológie a transformácia teoretickej a praktickej výučby mikrobiológie pre študentov študijného odboru Farmácia

prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.2011-2013
KEGA 3/5154/07

Modernizácia štúdijných plánov a vypracovanie učebného textu pre predmety "Molekulárna biológia účinku liečiv" a "Biotechnológia" pre farmaceutov

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2007-2009