Grantové projekty 2023

Typ projektu: VEGA Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene, číslo projektu: VEGA 2/0429/21, Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

 

Typ projektu: VEGA Epigenetické modifikácie a bunková signalizácia v kontexte sekundárneho metabolizmu liečivých rastlín, číslo projektu: 01/0101/23, Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

 

Typ projektu: COST Sieť pre implementovanie multiomických prístupov v prevencii a výskume aterosklerotickej kardiovaskulárnej choroby, číslo projektu: CA21153, Zodpovedný riešiteľ za KBMBL: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

 

Typ projektu: Grant Vedeckej rady FaF UK v Bratislave Syntéza a štúdium vybraných derivátov 1,3,5-triazínu s aminokyselinami ako nových potenciálnych bioaktívnych látok s antioxidačnými a antiproliferačnými vlastnosťami, číslo projektu: GVRFaFUK/1/2023, Zodpovedný riešiteľ za KBMBL: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

 

Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave Metodická analýza epigenetických zmien v rastlinách a ich vplyv na produkciu sekundárnych metabolitov, číslo projektu: UK/172/2023, Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Bibiána Bábiková

Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave Vytvorenie, analýza a optimalizácia in vitro modelu v bunkovej kultúre ľudských hepatocytov HepG2 pre štúdium zápalom indukovaných zmien pečeňovej mRNA expresie génov súvisiacich s HDL, číslo projektu: UK/162/2023, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Vyletelová.

 

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave Vplyv laktobacilov na priebeh zápalu v rôznych modeloch črevnej bariéry in vitro, číslo projektu: FaF/22/2023, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Novák