VEGA 1/0101/23

Epigenetické modifikácie a bunková signalizácia v kontexte sekundárneho metabolizmu liečivých rastlín

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Projekt je zameraný na štúdium epigenetických regulačných mechanizmov vo vzťahu k procesom bunkovej signalizácie (na úrovni fosfolipidového signálneho systému – fosfolipázy, PIP-kinázy) a sekundárneho metabolizmu (na úrovni tvorby benzylizochinolínových alkaloidov). Ako experimentálny model sa použije mak siaty (Papaver somniferum L.). Jednou z možností, ktorými rastlina dokáže prispôsobiť expresiu génov v prípade nepriaznivých životných podmienok, by mohla predstavovať epigenetická regulácia. “Fine-tuning” génových expresií má pravdepodobne dosah aj na procesy sekundárneho metabolizmu. Vplyv na produkciu a akumuláciu sekundárnych metabolitov rastlín nebol doteraz preskúmaný. Projekt je koncipovaný tak, aby sa v rastlinách a v in vitro kultúrach identifikoval vzájomný vzťah medzi epigenetickými modifikáciami a expresiou génov pre enzýmy zapojené do signálnej transdukcie resp. do biosyntézy benzylizochinolínových alkaloidov.