Imunodiagnostika

Predmet sa v akademickom roku 2020/2021 neotvára.

 

Garant:

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

 

Prednášajúci:

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

Týždenný rozsah výučby:

Prednášky - 2 h každý druhý týždeň

Cvičenia -  2 h každý druhý týždeň

 

Infolist predmetu

 

Sylaby

  • Sylabus prednášok a cvičení